Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Ez a tájékoztató a Budapest Retina Associates Kft. (Budapest Retina Intézet) által az intézetben folyó vagy intézetünk által szervezett tudományos és oktatási programok iránt érdeklődő személyek által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Kérjük olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megtudja, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.


Az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha azt ön kéri, illetve valamelyik rendezvényünkkel kapcsolatos elektronikus regisztációs űrlapon azt kifejezetten jelezte nekünk.

Személyes adatai körében az Ön által megadott vezeték- és utónevét, lakcímadatait, e-mail címét, telefonszámát, orvosi pecsétszámát vagy más szakmai azonosítóját, munkahelyére vontakozó adatokat valamint az Ön által megadott, esetleges számlázással kapcsolatos adatokat kezeljük. A megadott adatok valóságos voltáért és helyességéért Ön tartozik felelősséggel.

Személyes adatokat tartalmazó számviteli vagy egyéb bizonylat, igazolás kérése esetén – ellenkező rendelkezése hiányában – az Ön által megadott személyes adatokat használjuk. A személyes adatokat tartalmazó bizonylatokat, igazolásokat saját könyvelési és egyéb dokumentációnkban tároljuk, ahhoz az adott bizonylat rendeltetése szerinti feladatot ellátó alkalmazottunk vagy külső szerződött partnerünk a rá vonatkozó titoktartási feltételek mellett hozzáférhet.

Kapcsolattartásra csak az intézetben folyó vagy intézetünk által szervezett tudományos és oktatási programok szervezése érdekében használjuk fel az Ön személyes adatait. Ha más célból szeretnénk Önnel kapcsolatba lépni, vagy adatait a fentiektől eltérő célból szeretnénk kezelni, akkor ahhoz előzetesen kérjük az Ön beleegyezését, és csak ennek megadását követően keressük meg Önt vagy kezeljük adatait az adott célból.

Ha törvény elrendeli, adatainak kezelése az Ön engedélye nélkül is megtörténhet – például hatóság, bíróság rendelkezése alapján.

Tájékoztatjuk, hogy adatainak tárolása és egyéb, a Budapest Retina Associates Kft. mint adatkezelő által meghatározott célból történő úgynevezett adatfeldolgozó tevékenység körében adatfeldolgozókat veszünk igénybe az elektronikus és a papíralapú adatok tárolása, a belső munkafolyamatok nyilvántartása céljából. Az adatfeldolgozás során csak olyan tevékenységek történnek, amelyek adatfeldolgozó partnereink által vállaltan megfelelnek az Európai Unió adatkezelési szabályainak, különösen az úgynevezett GDPR rendeletnek.

Adatfeldolgozóként a következő partnereket vesszük igénybe:

 • Pongo 96 Bt, Budapest, Vera u. 4, 1039 (könyvelés)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA (G Suite Business irodai programcsomag)
 • Iron Mountain Magyarország Kft. 1093 BUDAPEST IX. KER, Czuczor utca 10. (irat archiválás)
 • Négypólus Műszaki és Kereskedelmi Kft. 1132 Budapest, Váci út 64/a. (rendszergazdai szolgáltatások)
 • 23VNET kft, 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5. (domain regisztrátori szolgáltatás)

A számviteli bizonylatokat nyolc évig őrizzük meg. Egyéb célú adatkezelés esetén az Ön külön hozzájárulása előtt tájékoztatjuk az adatkezelés időtartamáról.


Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban:

 1. Megismerheti kezelt adatait, és azt, hogy történik-e az Ön adataira nézve adatkezelés.
 2. Kérheti elavult vagy helytelen adatának kijavítását.
 3. Kérheti adatainak törlését, kivéve a törvény által kötelezővé tett adatkezelés esetén.
 4. Korlátozhatja adatainak kezelését, ha vitatja azok pontosságát, ha az adatkezelést jogellenesnek véli, de ellenzi az adatainak törlését, ha nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön kéri azokat, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került elbírálásra a tiltakozás jogossága.
 5. Megtilthatja a személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát. Személyes adatait direkt marketing célokra tiltás hiányában is csak előzetes kifejezett hozzájárulása esetén használjuk.
 6. Kérheti személyes adatainak harmadik személy számára történő átadását, továbbküldését, vagy ezt meg is tilthatja.
 7. Másolatot kérhet vagy fényképfelvételt készíthet bármely általunk kezelt személyes adatról.
 8. Tiltakozhat a személyes adatának használata ellen, amennyiben az véleménye szerint az Ön által adott felhatalmazás vagy a törvény által lehetővé tett kereteken túlterjeszkedve történik. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt miegvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Egyéb, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén is bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

A Budapest Retina Associates Kft. mint adatkezelő adatai:

 • Budapest Retina Associates Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 14., V. emelet 3.
 • weboldal: www.budapestretina.hu
 • kapcsolattartás:

telefon: 30 2309177

e-mail: adatvedelem@budapestretina.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr Seres András

 • telefon: 30 2309177
 • e-mail: adatvedelem@budapestretina.hu

Adatvédelmi kérelmek benyújtása:

 • postai úton: Budapest Retina Intézet, Váci út 76, Capital Square II. torony 3. emelet, 1133 Budapest
 • e-mailben: adatvedelem@budapestretina.hu


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.

Az adatvédelmi jogviták elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Az adatkezelésünkre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következő jogszabályokban találhatók meg:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről