Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a tájékoztató a Budapest Retina Associates Kft. rendelőjét felkereső betegek adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

(Az intézetünk által szervezett továbbképző és tudományos rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót ITT találja.)

Kérjük, olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megtudja, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Mivel Ön önként fordult intézményünkhöz, a törvény alapján a gyógykezelésével összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását megadottnak tekintjük. Ezzel együtt lehetősége van bármely adatának kezelését megtiltani. Előfordulhat, hogy az ilyen tiltás korlátozza vagy lehetetlenné teszi az egészségügyi ellátást, mivel a diagnózis megállapításához, a terápiás javaslat kialakításához vagy az egészségügyi folyamatok során szükséges adatkezeléshez nem áll rendelkezésre megfelelő információ. Amennyiben Ön adatai kezelését meg kívánja tiltani, tájékoztatjuk, hogy az adott tiltás jár-e az egészségügyi ellátását befolyásoló következményekkel.

Egészségügyi adat minden olyan adat, amely az Ön fizikai, lelki állapotára, betegségeire vonatkozó információ, továbbá az ezeket befolyásoló (például a foglalkozásra vonatkozó) és az ezekből származtatott adatok.

Személyes adatai körében egészségügyi adatain túl az Ön által megadott vezeték- és utónevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímadatait, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által megadott, az Önnel való kapcsolattartásban Önnek segítő személy nevét, telefonszámát, email címét kezeljük. A megadott adatok valóságos voltáért és helyességéért Ön tartozik felelősséggel.

Az egészségügyi ellátása során a Budapest Retina Associates Kft. részéről kizárólag azok a személyek és olyan mértékben jogosultak adatainak kezelésére, akik részvétele és amennyire szükséges az ellátáshoz. Az egészségügyi ellátó személyzetet törvényben foglalt szigorú titoktartási kötelezettség terheli, mely alól a törvényben meghatározott kivételeken kívül csak Ön adhat felmentést.

Vizsgálati eredményeiről és egyéb, a kezelését érintő információkról Önt közvetlenül tájékoztatjuk. Amennyiben azt szeretné, hogy más személyt vagy más személyt is tájékoztassunk a fentiekről, úgy ahhoz saját maga által írt és aláírt, két tanú által aláírt vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratokra vonatkozó feltételeket más módon biztosító meghatalmazás alapján kerülhet sor.

Személyes adatokat tartalmazó számviteli vagy egyéb bizonylat, igazolás kérése esetén – ellenkező rendelkezése hiányában – az Ön által megadott személyes adatokat használjuk. A személyes adatokat tartalmazó bizonylatokat, igazolásokat saját könyvelési és egyéb dokumentációnkban tároljuk, ahhoz az adott bizonylat rendeltetése szerinti feladatot ellátó alkalmazottunk vagy külső szerződött partnerünk a rá vonatkozó titoktartási feltételek mellett hozzáférhet.

Adatait más egészségügyi szolgáltató számára csak akkor továbbítjuk, ha Ön így rendelkezik, vagy ha az az Ön további ellátása érdekében szükséges. Háziorvosa részére – ha ezt Ön nem tiltja meg – külön hozzájárulása hiányában is továbbítjuk egészségügyi adatait. Előfordulhat, hogy adatait - az Ön beleegyezésével - hatóságok irányában is továbbítjuk - például külön engedélyezendő gyógyszerfelhasználás esetében.

Amennyiben Ön a Budapest Retina Associates Kft. rendelőjében mint vizsgálóhelyen orvostudományi kutatásban vesz részt, az adatkezelésére vonatkozó szabályokat a vizsgálatban való részvétele előtt Ön által megismerendő külön tájékoztató anyag tartalmazza, az ilyen orvostudományi kutatások körében történő adatkezelésekre ez a tájékoztató nem alkalmazható.

Kapcsolattartásra csak ellátása érdekében (például időpont-egyeztetés) használjuk fel az Ön vagy az Ön által kapcsolattartásra kijelölt személy személyes adatait. Ha más célból szeretnénk Önnel kapcsolatba lépni, vagy adatait a fentiektől eltérő célból szeretnénk kezelni, akkor ahhoz előzetesen kérjük az Ön beleegyezését, és csak ennek megadását követően keressük meg Önt vagy kezeljük adatait az adott célból.

Ha törvény elrendeli, adatainak kezelése az Ön engedélye nélkül is megtörténhet – például hatóság, bíróság rendelkezése alapján.

Tájékoztatjuk, hogy adatainak tárolása és egyéb, a Budapest Retina Associates Kft. mint adatkezelő által meghatározott célból történő úgynevezett adatfeldolgozó tevékenység körében adatfeldolgozókat veszünk igénybe az elektronikus és a papíralapú adatok tárolása, a belső munkafolyamatok nyilvántartása céljából. Az adatfeldolgozás során csak olyan tevékenységek történnek, amelyek adatfeldolgozó partnereink által vállaltan megfelelnek az Európai Unió adatkezelési szabályainak, különösen az úgynevezett GDPR rendeletnek.

Adatfeldolgozóként a következő partnereket vesszük igénybe:

 • Pongo 96 Bt, Budapest, Vera u. 4, 1039 (könyvelés)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA (G Suite Business irodai programcsomag)
 • Iron Mountain Magyarország Kft. 1093 BUDAPEST IX. KER, Czuczor utca 10. (irat archiválás)
 • Négypólus Műszaki és Kereskedelmi Kft. 1132 Budapest, Váci út 64/a. (rendszergazdai szolgáltatások)
 • 23VNET kft, 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5. (domain regisztrátori szolgáltatás)

Az egészségügyi dokumentációt a törvényben foglalt ideig, általában 30 évig, a számviteli bizonylatokat nyolc évig őrizzük meg. Egyéb célú adatkezelés esetén az Ön külön hozzájárulása előtt tájékoztatjuk az adatkezelés időtartamáról.

Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban:

 1. Megismerheti kezelt adatait, és azt, hogy történik-e az Ön adataira nézve adatkezelés.
 2. Kérheti elavult vagy helytelen adatának kijavítását.
 3. Kérheti adatainak törlését, kivéve a törvény által kötelezővé tett adatkezelés esetén.
 4. Korlátozhatja adatainak kezelését, ha vitatja azok pontosságát, ha az adatkezelést jogellenesnek véli, de ellenzi az adatainak törlését, ha nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön kéri azokat, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került elbírálásra a tiltakozás jogossága.
 5. Megtilthatja a személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát. Személyes adatait direkt marketing célokra tiltás hiányában is csak előzetes kifejezett hozzájárulása esetén használjuk.
 6. Kérheti személyes adatainak harmadik személy számára történő átadását, továbbküldését, vagy ezt meg is tilthatja.
 7. Másolatot kérhet vagy fényképfelvételt készíthet bármely általunk kezelt személyes adatról.
 8. Tiltakozhat a személyes adatának használata ellen, amennyiben az véleménye szerint az Ön által adott felhatalmazás vagy a törvény által lehetővé tett kereteken túlterjeszkedve történik. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt miegvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Egyéb, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén is bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

A Budapest Retina Associates Kft. mint adatkezelő adatai:

 • Budapest Retina Associates Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 14., V. emelet 3.
 • weboldal: www.budapestretina.hu
 • kapcsolattartás:
  • telefon: 30 2309177
  • e-mail: adatvedelem@budapestretina.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr Seres András

 • telefon: 30 2309177
 • e-mail: adatvedelem@budapestretina.hu

Adatvédelmi kérelmek benyújtása:

 • postai úton: Budapest Retina Intézet, Váci út 76, Capital Square II. torony 3. emelet, 1133 Budapest
 • e-mailben: adatvedelem@budapestretina.hu


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.

Az adatvédelmi jogviták elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelésünkre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következő jogszabályokban találhatók meg:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről